Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Προκειμένου για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, οι προϋποθέσεις είναι:

  • ο οφειλέτης/η επιχείρηση, σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις  πριν την υποβολή της αίτησης, να έχει: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • οι συνολικές οφειλές, μέχρι την 31-12-2016, να είναι μεγαλύτερες του ποσού των 20.000 ευρώ.
  • ο οφειλέτης/η επιχείρηση, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
  • συμμετοχή πιστωτών  που κατέχουν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.
© 2017 Eny Law Firm