Ποιοί υπάγονται

Μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών:

  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει  πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή οι έμποροι,
  • Κάθε νομικό πρόσωπο (εταιρεία) το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στον νέο Νόμο:

  • οι ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί, δικηγόροι κλπ), μισθωτοί, συνταξιούχοι και όλοι όσοι μπορούν να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
  • τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) καθώς και οι διαχειριστές αυτών και
  • οι ασφαλιστικές εταιρείες.
  • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για/το οποίο:

α) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) ή, εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα, στις διατάξεις του ν. 3588/2007 (αίτηση πτώχευσης ή αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία της εξυγίανσης), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,

β) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης,

γ) έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,

δ) έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι καθ’οιονδήποτε τρόπο νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές αυτών, για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι φοροδιαφυγή (εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. 

© 2017 Eny Law Firm