Διαδικασία υπαγωγής

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών είναι τα ακόλουθα:

1. Έλεγχος προϋποθέσεων για την υπαγωγή στην διαδικασία.

2. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Σύνταξη καταλόγου περιουσιακών στοιχείων με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους.

3. Εκπόνηση Business Plan – σύνταξη σχεδίου/πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

4. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ.

5. Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή.

6. Έλεγχος πληρότητας του φακέλου και κοινοποίηση αποσπάσματος  στους πιστωτές (αφορά μόνο τις πληροφορίες για την οφειλή του οφειλέτη έναντι του κάθε ειδοποιούμενου πιστωτή).

7. Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνόλου των οφειλών), δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση της απαίτησης των πιστωτών κατά του οφειλέτη.

8. Κοινοποίηση πλήρους φακέλου (αίτησης και συνοδευτικών εγγράφων) στους πιστωτές και της πρότασης ρύθμισης οφειλών στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων.

9. Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τους συμμετέχοντες πιστωτές.

10. Έγκριση πρότασης ρύθμισης και οριστική συμφωνία με τους πιστωτές  (απαιτείται η συναίνεση των 3/5 των πιστωτών που συμμετέχουν στους οποίους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 2/5 των πιστωτών με ειδικό προνόμιο).

11. Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών.

12. Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο.

© 2017 Eny Law Firm